Travel to Katutura Namibia

KATUTURA: Explore the township of Katutura on a bike tour.